top of page
Skjermbilde 2023-02-22 kl. 19.11.46.png

Litt om Tolkepodden

Tolkepodden drives av: Hilde Henrud og Magnhild Rød Michalsen

Tolkepodden er ment å være en samtalestarter for tolkefaglige tema. Den lages på frivillig basis, av tolker og for tolker. Den er uhøytidelig og har en nysgjerrig tilnærming til forskjellige sider ved det å være tolk. 

hvorfor gjør vi som vi gjør? er det noe i disse mytene som virvler rundt oss? kan vi sette noen ord på denne "tause kunnskapen" vi har? 

Alle episoder er tekstet og tolket til tegnspråk eller norsk avhengig av innspillingsspråket. 

Du finner alle episodene på vår youtubekanal: 
https://www.youtube.com/channel/UCs7okZOwKqYS92SyHEK0GrQ

Episoder 

 

Episode 12: Hva skjer når det blir varslet om brudd på Tolkeloven?

I denne episoden snakker vi med Hanne Løfsnes fra IMDi (Integrerings og mangfoldsdirektoratet) og Cecilia Dinardi som har sittet som brukerrepresentant i det parssammensatte utvalget som er rådgivende når det meldes saker om brudd på Tolkeloven. Arbeidet har nå pågått et år, og de første erfaringene med slike saker er gjort. Vi snakker om hvordan slike saker blir behandlet, hvem som kan melde, hva som kan meldes om og hvilke sanksjoner som kan gis ved eventuelle brudd på Tolkeloven. Erfaringene IMDi har gjort til nå er samlet i en rapport som du kan finne her: https://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2024/erfaringer-fra-imdis-arbeid-med-varsler-mot-tolker/

Episoden finner du her: 

https://www.youtube.com/watch?v=pZNFJc_2jpU

------------------------------------

Episode 11: Talespråkstolking og tegnspråkstolking: fra vugge til grav - Del 2

I disse to episodene snakker vi med Urszula Srebrowska om likheter og ulikheter mellom talespråkstolker og tegnspråktolker. I denne delen snakker vi videre om temaer som for eksempel hva slags oppdrag vi typisk tolker, hvordan oppdrag formidles, tilknytningsforhold og hvordan en arbeidshverdag ser ut.

Episoden finner dere her: 

https://www.youtube.com/watch?v=v1IgfOGe9ZA

-------------------------------------

Episode 10: Talespråkstolking og tegnspråkstolking: fra vugge til grav - Del 1

I disse to episodene snakker vi med Urszula Srebrowska om likheter og ulikheter mellom talespråkstolker og tegnspråktolker. Vi ser på alt fra utdanningsmuligheter , hvilke type oppdrag tolker vi, hvordan formidles oppdrag, hvem blir tolker osv osv. Denne første episoden handler om hvem som blir tolker, og hvilke utdanningsmuligheter vi har.

Urszula oppdaget at hun hadde sagt feil i denne episoden. det er kategori D som er grunnemne og ikke C, bare så vi får rettet opp det :)

Jeg (Hilde) ser også at jeg har klart å skrive navnet til Kristian feil i denne episoden, men om noen skulle lure, så heter han fortsatt KrIstian Skedsmo og ikke Krstian :)

Episoden finner du her: 

https://www.youtube.com/watch?v=SBCN49Kz7SY

--------------------------------------------------------------------

Episode 9: Hvordan skaper man tillit til tolken? 

I denne episoden snakker vi om tillit i tolkesituasjoner - hvordan får vi det? Hva kan være utfordringer? Vi har med oss Lena Mei Anda som er tolk på NAV tolketjeneste i Oslo og er en av norges første døve tegnspråktolker og Brita Salberg som har tolket i mange år og nå er avdelingsleder på NAV Tolketjeneste i Trøndelag.

Episoden finner du her: 

https://www.youtube.com/watch?v=h-ZTzJ_o3rw

------------------------------------

Episode 8: Å være skikket til å være tolk - hva betyr det egentlig?

I episoden har vi besøk av Nayen Bacci Myhrvold, institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering og Rebekka Midgaard, studentombud som begge jobber ved OsloMet. De forteller om hva en skikkehetsvurdering av studenter på tolkestudier er for noe, hvem som kan melde tvil om skikkehet, gangen i en slik sak og mulige utfall.

Skikkethet er regulert i Universitets- og høyskoleloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15 og i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859. Nyttig kunnskap for alle som skal være i kontakt med tolkestudenter på en eller annen måte.

Episoden finner du her: 

https://www.youtube.com/watch?v=AUjOzdO8oTI

------------------------------------

Episode 7: Talespråkstolker og tegnspråktolker, reparerer vi likt?

I denne episoden snakker vi om reparasjoner. Vi har fire gjester med forskjellig bakgrunn: Eremias Negassie, Merete Larsen Jansen, Silje Seltveit Osdal og Kristian Skedsmo. Hva er en reparasjon? Hvordan gjør vi det effektivt? Har vi som tolker tegnspråk, skrivetolker eller tolker på skjerm, andre metoder enn talespråkstolkene? Hva er høyrisiko og lavrisiko informasjon? og mye mer !!

Episoden finner du her:
https://www.youtube.com/watch?v=EPSeFxY8wpA

-------------------------------------

Episode 6: Hæ - hva refererte du til utenfor skjermen nå?

I denne episoden snakker vi med Jessica Hansen som har skrevet en ny norsk fagbok på tolkefeltet. Boka heter "Fjerntolking - en bok om meningsdannelse" og handler om tolking som foregår via teknologi. Hvilke utfordringer kan oppstå under fjerntolking? Hva betyr egentlig meningsdannelse? Er det ulike utfordringer avhengig av tolkeform? Og hva handler denne boka egentlig om? Sjekk ut episoden.

Episoden finner du her: 
https://www.youtube.com/watch?v=_tWTrO3q-_4&t=628s

--------------------------------------

Episode 5: Oi!, kan jeg miste jobben? - Vi snakker om Tolkeloven

Vi har besøk av Hilde Fiva Buzungu som jobber i IMDi! Hun forteller om den nye Tolkeloven. Hvordan påvirker den nye loven oss som jobber som tolk? Hva skjer hvis noen klager inn en tolk til IMDi? kan vi miste jobben? Hvordan jobbes det med implementering av tolkeloven? Hva er egentlig tolkeregisteret? og hva skal det brukes til? og mye mer!

Episoden finner du her: 
https://www.youtube.com/watch?v=IduYZ-K5fJs&t=320s

--------------------------------------

Episode 4: Tolkesamarbeid

I denne episoden har vi med oss Camilla Jin Berg og Agate Drivvold og snakker om tolkesamarbeid. Hvordan samarbeider vi? Hvordan kan tolkenes samarbeid påvirke tolkesituasjonen? Og hvem har ansvar for hva? Lyden er av og til litt dårlig. Det beklager vi og vi jobber med å få til bedre lyd fremover.

Episoden finner du her: 
https://www.youtube.com/watch?v=LJ41khsE928&t=11s

--------------------------------------

Episode 3: Tolkerollen - kommer vi noen gang i mål?

I denne episoden har vi besøk av professor Anna-Lena Nilsson. Vi diskuterer rollemodeller og hvilken funksjon de har for profesjonen vår. Hvordan er det med disse rollemodellene vi har? Har vi kommet i mål nå som vi har handlingsrom-modellen? trenger vi mer? blir vi noen gang ferdig med å diskutere rolle?

Episoden finner du her: 
https://www.youtube.com/watch?v=QpFj0MpnI5U&t=6s

----------------------------------------

Episode 2:  Eier vi vår egen profesjon? 

I denne episoden har vi med oss selveste Mariann Eidberg til å reflektere rundt tema: Eier vi vår egen profesjon? Vi reflekterer rundt følgende spørsmål i episoden: - Hvem skal få bestemme hvordan vi gjør jobben vår? Og kommer det på bekostning av noe/noen? - Hvem skal sette dagsorden for profesjonen vår? Tørr vi stå opp for oss selv? - Eier vi vår egen profesjon eller bøyer vi oss etter alle andre uansett konsekvenser? Informasjon om begrepsbruk i episoden Før vi startet innspillingen ble vi enige om å bruke begrepet "rettighetshavere" som en fellesbetegnelse for døve, hørselshemmede og døvblinde. Dette fordi vi mangler begreper for å referer til denne gruppen i helhet uten at også hørende blir med, som hvis man bruker begreper som innbyggere eller primærdeltagere, som omfavner alle bortsett fra tolken i en tolkesituasjon. Det er bare å komme med forslag til andre begreper vi kan bruke, eller forslag til hvordan oversette "rettighetshaver" til tegnspråk.

 

Episoden finner du her:
https://www.youtube.com/watch?v=VIdgrAPjFNw&t=2s

 

-----------------------------------------

Episode 1: Juks og latskap eller god strategi?
 

I denne episoden snakker vi om hvordan vi støtter oss til norsk når vi tolker til tegnspråk! Er det er en god strategi, eller er det litt juks som gjør at vi overlater noe av ansvaret for tolkingen til den tegnspårklige? Vi snakker også om det gjør oss tolkene litt late? Øver vi og utvikler vi oss så mye i tegnspråk som mulig eller hviler vi litt på at vi kan bruke norsk i tolking til tegnspråk?

 

Episodens gjest: Kjersti Godø Gjerdahl
 

Episode finner du her: 
https://www.youtube.com/watch?v=8sGjCH3EgZM&t=16s

 

---------------------------------------


Pilot: Oversettelse fra tegnspråk til norsk

Dette er samtalen mellom meg (Hilde) og Magnhild som ble til tolkepodden. Den handler om oversettelse fra tegnspråk til norsk, hvorfor er det færre tolker som melder seg til oppdrag hvor det skal tolkes fra tegnspråk til norsk, enn hvis det kun er tolking fra norsk til tegnspråk?


episoden finner du her: 
https://www.youtube.com/watch?v=d1f35lykZ10&t=122s

bottom of page